Informacje dla Rodziców o działalności Świetlicy
przy Szkole Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce

Świetlica pracuje w godzinach 11.40 – 15.30.

W świetlicy odbywają się zajęcia w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Karty zgłoszeń przyjmowane są przez cały rok szkolny według potrzeb rodziców.

Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów.

Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku – samodzielnego wyjścia dziecka do domu i odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.

Wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy do momentu odbioru przez osobę upoważnioną. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Wychowawcy świetlicy szkolnej odpowiadają za dziecko w godzinach swojej pracy, czyli do godz. 15:30.

W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane.

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania regulaminu świetlicy.

Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w świetlicy.

Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielnie opuszczanie świetlicy, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.

Wychowawcy świetlicy mają wpływ na śródroczną i roczną ocenę zachowania dziecka.

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.

Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

Wychowawcy świetlicy

Zasady obowiązujące na świetlicy:

§  Świetlica to mój „DRUGI DOM”.

§  Dbam o ład i porządek w świetlicy.

§  Szanuję gry, zabawki i sprzęt w świetlicy.

§  Zachowuję się grzecznie, dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

§  Pamiętam i stosuję słowa „PROSZĘ”, „PRZEPRASZAM”, „DZIĘKUJĘ”.

§  Mówię zawsze prawdę.

§  Mówię cicho i spokojnie.

§  Codziennie robię coś dobrego dla drugiej osoby.

§  Słucham co mówi Pani i wykonuję jej polecenie.

§  Biorę aktywny udział w zajęciach  świetlicowych.

§  Bawię się grzecznie i bezpiecznie z koleżankami i kolegami, przyjmuję innych do zabawy.

§  Jestem uprzejmy, grzeczny i życzliwy dla wszystkich dzieci w świetlicy.

§  Opiekuję się młodszymi i słabszymi kolegami i koleżankami.

§  Opuszczam świetlicę (ubikacja, biblioteka, szatnia, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań) tylko za zgoda Pani, kiedy wracam mówię jej o tym. Nauczyciel zapisuje wszystkie wyjścia uczniów ze świetlicy na kartce.

§  Po zakończeniu zajęć uczeń przebywa wyłącznie w świetlicy szkolnej