Ważne sprawy świetlicowe

Informacje dla Rodziców o działalności Świetlicy przy Szkole Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce.

Świetlica pracuje w godzinach 11.50 – 15.30.

W świetlicy odbywają się zajęcia w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Karty zgłoszeń przyjmowane
są przez cały rok szkolny według potrzeb rodziców.

Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów.

Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku – samodzielnego wyjścia dziecka do domu i odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.

Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.

Wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy do momentu odbioru przez osobę upoważnioną. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
Wychowawcy świetlicy szkolnej odpowiadają za dziecko w godzinach swojej pracy, czyli do godz. 15:30.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy rodzic/prawny opiekun nie zdąży odebrać dziecka w godzinach pracy świetlicy, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w sekretariacie szkoły.

W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane.

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania regulaminu świetlicy.

Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w świetlicy.

Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielnie opuszczanie świetlicy, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.

Wychowawcy świetlicy mają wpływ na śródroczną i roczną ocenę zachowania dziecka.

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.

Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

Z poważaniem wychowawcy świetlicy

W świetlicy obowiązują zasady, każdy uczeń jest z nimi zapoznany:

§ Świetlica to mój „DRUGI DOM”.

§ Dbam o ład i porządek w świetlicy.

§ Szanuję gry, zabawki i sprzęt w świetlicy.

§ Serdecznie witam się i żegnam:  Dzień dobry, Do widzenia.

§ Zachowuję się grzecznie, dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

§ Pamiętam i stosuję czarodziejskie słowa „PROSZĘ”, „PRZEPRASZAM”, „DZIĘKUJĘ”.

§ Mówię zawsze prawdę.

§ Mówię cicho i spokojnie.

§ Codziennie robię coś dobrego dla drugiej osoby.

§ Słucham co mówi Pani i wykonuję jej polecenie.

§ Biorę aktywny udział w zajęciach świetlicowych.

§ Bawię się grzecznie i bezpiecznie z koleżankami i kolegami, przyjmuję innych do zabawy.

§ Jestem uprzejmy, grzeczny i życzliwy dla wszystkich dzieci w świetlicy.

§ Opiekuję się młodszymi i słabszymi kolegami i koleżankami.

§ Opuszczam świetlicę (ubikacja, biblioteka, szatnia, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań) tylko za zgoda Pani, kiedy wracam mówię jej o tym. Nauczyciel zapisuje wszystkie wyjścia uczniów ze świetlicy na kartce.

§ Po zakończeniu zajęć uczeń przebywa wyłącznie w świetlicy szkolnej

DROGI RODZICU

Wyrażając zgodę na samodzielne wyjście dziecka do domu, prosimy mieć na uwadze dobro dziecka i jego bezpieczeństwo, przypominamy również, że zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym art. 43 „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania”.

5