Przy naszej szkole działa Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce, którego praca skierowana jest na wspieranie rozwoju wychowanków szkoły skupiające rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły. Stowarzyszenie to ma osobowość prawną i prowadzi działalność zgodną z celami zawartymi w Statucie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, sportowych
 2. i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
 3. Podejmowanie działań charytatywnych.
 4. Pomoc szkole w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
 5. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw proekologicznych, patriotycznych i społecznych.
 6. Rozwijanie zdolności i zainteresować dzieci i młodzieży.
 7. Promowanie i wspieranie twórczości dzieci i młodzieży.
 8. Upowszechnienie krajoznawstwa i wypoczynku, poprzez organizowanie, zimowisk, rajdów, półkolonii.
 9. Pomoc finansową i rzeczową dla potrzebujących uczniów.
 10. Pomoc finansową i rzeczową na rzec szkoły.
 11. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, społeczne i ekonomiczne dla uczniów szkoły.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Przewodnicząca: Elżbieta Zięba

Z-ca przewodniczącej: Marzena Jońca

Sekretarz: Beata Suberlak