STATUT OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BRZEZÓWCE

ROZDZIAŁ I    
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Brzezówce.
 2. Adres szkoły: 36-024 Hyżne, Brzezówka 111.
 3. Szkoła Podstawowa w Brzezówce jest szkołą publiczną.
 1. Na pieczęciach i stemplach używa się pełnej nazwy szkoły.
 2. Szkoła jest jednostką budżetową a organem prowadzącym jest Gmina Hyżne.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
 4. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna. Zasady wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci regulują odrębne przepisy.
 5. Szkoła jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową.
 6. Obwód szkoły stanowi obszar wsi Brzezówka.
 7. Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów  nauczania wynosi 8 lat i kończy się egzaminem przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 8. Ukończenie szkoły uprawnia do dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej.
 9. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
 10. Szkoła realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 2

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 3. Obsługę finansową, administracyjną i gospodarczą szkoły prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Szkoła może gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym środki pochodzące z:

a) dobrowolnych wpłat rodziców;

b) opłat za wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Brzezówce
 2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezówce,
 3. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Brzezówce,
 4. radzie rodziców – należy przez to rozumieć organ szkoły, w skład którego wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezówce,
 5. samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezówce,
 6. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, a także wychowawcę oraz innego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Brzezówce,
 7. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Brzezówce,
 8. rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 9. statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut,
 10. wewnątrzszkolnym ocenianiu lub WO – należy przez to rozumieć zasady oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzezówce.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

§4

 1. Oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone w szkole realizują cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. Do zadań oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  1. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  1. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  1. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  1. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  1. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  1. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbanie o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  1. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  1. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  1. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  1. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  1. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  1. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  1. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  1. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  1. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami,
  1. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Cele i zadania szkoły

§5

 1. Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określa program szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:
 2. Statut szkoły.
 3. Program rozwoju szkoły.
 4. Arkusz organizacyjny szkoły.
 5. Plan nauczania.
 6. Tygodniowy rozkład zajęć.
 7. Szkolny zestaw programów nauczania.
 8. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 9. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 10. Plan nadzoru pedagogicznego.
 11. Regulamin rady pedagogicznej.
 12. Regulamin rady rodziców.
 13. Regulamin samorządu uczniowskiego.
 14. Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Szkoła posiada Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.
 3. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 4. Misja szkoły:

Sercem i rozumem w XXI wiek

 • Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój   dzieci i młodzieży.
 • Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program profilaktyczno wychowawczy- dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
 • W szczególności szkoła:  

a) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły;

b) zapewnia uczniom bogaty, autorski  program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań; 

c) z należytą troską dba o rozwój umysłowy,  moralno – emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:

– organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno –  krajoznawczej;

– stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

– przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;

– zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności      światopoglądowej i wyznaniowej;

– umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

d) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

e) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,

f) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

g) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

h) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania oraz uczestnictwa w programach i akcjach społecznych,

i) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym,

j) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury,

k) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,

 l) zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

 • Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:

a) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,

 1. Szkoła kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły.
 2. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 
 3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.


ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§6

 

 1. Organami szkoły są:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada rodziców

 • Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszym statutem.
 • Wszystkie organy działające w szkole mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swych kompetencji określonych ustawą. Szkołą kieruje dyrektor, któremu funkcję powierzył organ prowadzący szkołę.

§7

1.Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 7. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 8. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 10. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 11. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 12. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 13. wydawanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły,
 14. wydawanie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego,
 15. wydawanie decyzji  o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą,
 16. współpracuje z higienistką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,
 17. odpowiada za  właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
 18. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły.
 19. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach;
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 • Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 • Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 • W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje społeczny zastępca dyrektora.

§8

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  d) uchwalenie regulaminu swojej działalności,
  d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
  g) ustalenie w drodze uchwały szkolnego zestawu programów nauczania  i szkolnego zestawu podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
  – przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,
  – wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie  z niego przez  kilka lat.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  b) projekt planu finansowego szkoły,
  c) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 8. Rada pedagogiczna, na wniosek organu prowadzącego szkołę, wydaje pisemną opinię na temat pracy zawodowej dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
 9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
 10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 11. Szczegółowe cele, zadania, kompetencje i sposób podejmowania uchwał określa regulamin rady pedagogicznej .
 12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§9

 1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być  sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danej klasy.
 4. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. Do uprawnień i obowiązków rady rodziców należy:
   – pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
  – współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
  – wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,
  – udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,
  – wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
  – występowania do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,
  – delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
  – uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły w  zakresie wychowania oraz profilaktyki,
  – opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  – opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 8. Rada rodziców na wniosek organu prowadzącego szkołę, wydaje pisemną opinię na temat pracy zawodowej dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie w trybie ustalonym w regulaminie rady rodziców szkoły.

§10

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  – prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  – prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  – prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  – prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  – prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
  – prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 5. Zasady działania, strukturę, cele i zadania samorządu określa regulamin samorządu.

§11

 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą z poszanowaniem wzajemnej niezależności oraz zakresu kompetencji m.in. poprzez: wymianę informacji możliwość składania wniosków w zakresie poprawy efektywności pracy szkoły możliwość udziału w swoich zebraniach.
 2. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
 3. Jeżeli dyrektor jest stroną sporu, każdy z pozostałych organów wybiera po dwóch swoich przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu. Komisja rozstrzyga spór w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.
 4. Konflikty wewnątrzszkolne rozwiązywane są na terenie szkoły.

ROZDZIAŁ IV
BEZPIECZEŃSTWO

§12

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, za co odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.
 2. Podczas zajęć lekcyjnych, tak obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczniów na  zajęciach i odnotowywania nieobecności w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (zobowiązany jest zareagować na każde zniknięcie ucznia ze szkoły).
 4. Uczeń może być zwolniony z kilku godzin lekcyjnych i udać się do domu wyłącznie na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców, poprzez e- dziennik oraz przy osobistym stawieniu się rodziców do szkoły.
 5. Na początku każdego roku szkolnego opracowywany jest plan dyżurów pełnionych przez nauczycieli przed lekcjami, podczas przerw międzylekcyjnych i po zakończeniu lekcji.
 6. Dyżury nauczycieli powinny być pełnione aktywnie tzn. powinny zapobiegać niebezpiecznym zabawom i niewłaściwym zachowaniom uczniów.
 7. Dyżur nauczycielski rozpoczyna się co najmniej 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę lub w przypadku przebywania uczniów na zewnątrz, na terenie szkoły  – w momencie wejścia wszystkich uczniów do budynku.
 8. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczyć zastępstwo na czas trwania dyżuru.
 9. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję.
 10. Obowiązkiem nauczyciela wychowania fizycznego uczącego w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym jest:
  a) sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
  b) zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
  c) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
  d) podczas ćwiczeń na przyrządzie asekurować uczniów,
  e)  nie wydawać uczniom bez obecności nauczyciela sprzętu sportowego.
 11. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają kierownik wycieczki i opiekunowie grupy. Szczegółowe kwestie związane z organizacją i bezpieczeństwem zajęć odbywających się poza szkołą określa regulamin wycieczek.
 12. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
 13. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i wychowawcami klas.
 14. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas.
 15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej dyrektor szkoły może wprowadzić w trybie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych zasady postępowania uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły w określonych sytuacjach.
 16. Dyrektor szkoły może ze względu na bezpieczeństwo uczniów odwołać zajęcia.
 17. W przypadku nieodebrania dziecka czekającego po skończonych zajęciach na rodzica w godzinach funkcjonowania placówki, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko lub inny, który zauważył sytuację, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka, należy powiadomić policję.
 18. Nauczyciele nie mogą przekazać ucznia pod opiekę osobie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (zobligowani są wtedy powiadomić innego upoważnionego członka rodziny, osobę przez niego wskazaną lub policję).
 19. Dziecko do lat 7 nie może samo wracać do domu; musi być odebrane przez rodziców lub za zgodą pisemną przez inne osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 20. W ramach opieki nad uczniami szkoła organizuje podstawową pomoc medyczną w zakresie profilaktyki. Zabezpiecza gabinet higienistki szkolnej.

21. Szkoła, w miarę możliwości organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY , ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

§13

 1. W szkole podstawowej mogą być tworzone oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego, realizujące program wychowania przedszkolnego.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym regulują odrębne przepisy.
 3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 4. Na wniosek rodziców w oddziałach przedszkolnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szczególności zajęć umuzykalniających, muzyki, nauki języka obcego nowożytnego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wynosi:

dla dzieci 3-4 lat – około 15 minut,

dla dzieci 5-6 letnich – około 30 minut.

 • Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 5 godzin dziennie.

§14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII.
 3. Ilość uczniów w klasach regulują przepisy prawa oświatowego.
 4. Jeżeli liczba uczniów zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 5. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować przez cały etap edukacyjny.
 6. Prowadzenie zajęć w klasach łączonych określają przepisy szczebla wyższego niż statut szkoły.
 7. Podziału na grupy w klasach IV-VIII  określają przepisy szczebla wyższego niż statut szkoły.
 8. Zajęcia komputerowe i informatyka w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; można dzielić na grupy, z zastrzeżeniem, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
 9. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 10. Podstawową formą zajęć w klasach IV-VIII są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 11. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 12. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 13. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§15

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
 3. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do 31 stycznia.
 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy szczebla wyższego niż statut szkoły.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 7.  Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 8. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

§16

1. W szkole w oparciu o odrębne regulaminy funkcjonują klasopracownie.

2. Za zapoznanie uczniów z regulaminem wyżej wymienionych pracowni oraz ich bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.

§17

Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć także dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki lub odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przez złożenie formularza-wniosku do dyrektora szkoły.
 5. W przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§18

Arkusz organizacji szkoły

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w terminie do 21 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 29 maja danego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły opiniuje rada pedagogiczna.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych .
 4. Zawartość arkusza organizacyjnego określają odrębne przepisy szczebla wyższego niż statut szkoły.

§19

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 6. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 7. Szkoła może prowadzić także inne zajęcia edukacyjne.

§20

Religia

 1. Nauka religii i/lub etyki w szkole organizowana jest na podstawie odrębnych uregulowań prawnych.
 2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez organizację w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii i/lub etyki, dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie.
 3. Lekcje religii będącej przedmiotem nieobowiązkowym prowadzone są dla uczniów, których rodzice zadeklarują chęć uczestnictwa. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona pisemnym wnioskiem potwierdzonym podpisem obojga rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Uczestnictwo lub nieuczestniczenie w lekcjach religii w szkole nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 5. Szkoła organizuje lekcje etyki dla uczniów, których rodzice nie wyrazili zgody na naukę religii, dla grupy powyżej 5 uczniów. Dla grupy od 1 – 4 uczniów organizuje się zajęcia opiekuńcze w oddziałach międzyklasowych.
 6. Nauką religii nie są objęci uczniowie, którzy uczestniczą w takich zajęciach poza systemem oświaty lub świadomie z niej rezygnują zgodnie z oświadczeniem rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Ocena z religii jest wystawiana zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem i aktualnymi rozporządzeniami MEN.
 8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do trzech kolejnych dni zwolnienia z zajęć dydaktycznych w celu odbycia rekolekcji.
 9. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przejmuje obowiązku wychowawcy.
 10. Uczeń zwolniony przez rodziców z udziału z zajęciach religii/ etyki przebywa na terenie szkoły pod opieką wychowawcy świetlicy lub innego wskazanego przez dyrektora pracownika szkoły. W przypadku, gdy wspomniane zajęcia są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami danego dnia, uczeń pozostaje pod opieką rodziców, jeśli nie jest zapisany do świetlicy.

§21

Organizacja zajęć świetlicowych

 1. Szkoła może prowadzić świetlicę.
 2. Świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 4. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 5. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 6. Na zajęciach świetlicowych w szkole pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkole liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego.

Wychowanie do życia w rodzinie.

§ 22

1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie organizowane są na II etapie edukacyjnym. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw z udziału ucznia w zajęciach.

3. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów.

4. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

6. Zasady organizacji zajęć określają odrębne przepisy.

§ 23

Doradztwo zawodowe

1.Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).

2.Program zajęć, o których mowa w ust. 1 zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

3.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

4.Celem doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.

5.Doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez:

a) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII;

b) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:

– wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów do wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;

– instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym;

– alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

– upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

6. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje nauczyciel ds. doradztwa zawodowego.

§ 24

Biblioteka

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka.
 2. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor.
 3. Biblioteka jest szkolną pracownią interdyscyplinarną służącą do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy wśród rodziców i uczniów.
 4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

A) kształcąco-wychowawczą poprzez m.in.:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych;

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

c) kształtowanie kultury czytelniczej;

d) wdrażanie do poszanowania książki;

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

f) przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

g) wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się.

 • opiekuńczo-wychowawczą poprzez m. in.:

a) współdziałanie z nauczycielami;

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

 • kulturalno-rekreacyjną poprzez m.in.:

a)uczestniczenie i organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 • W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do:
 • udostępniania zbiorów,
 • udzielania potrzebnych informacji,
 • udzielania porad przy wyborze lektury,
 • prowadzenia edukacji czytelniczej i medialne,
 •  upowszechniania czytelnictwa,
 • diagnozowania zainteresowań i potrzeb czytelniczych,
 • Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i objętych kształceniem specjalnym, oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: edukację czytelniczą, warsztaty czytelnicze, realizację projektów i programów edukacyjnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym autorami książek, głośne czytanie, przerwy z książką, konkursy czytelnicze, zajęcia aktywu bibliotecznego, pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych, tematycznych, pomoc uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce, zachęcanie do wypożyczania, efektywne stosowanie w edukacji czytelniczej i medialnej TIK-u i aktywizujących metod pracy, wyróżnianie najlepszych czytelników, doradztwo i konsultacje, dokonywanie zakupów nowości pod kątem aktualnych zapotrzebowań  i zainteresowań uczniów.
 • Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez konkursy recytatorskie, konkursy promujące piękno języka ojczystego, przedstawienia teatralne, organizację wystaw, informowanie o wydarzeniach kulturalnych w środowisku lokalnym i regionie, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w bibliotece.
 • W ramach pracy organizacyjnej nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły, ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach, prenumeraty i udostępniania czasopism, opracowania rocznego planu pracy biblioteki oraz okresowego i rocznego sprawozdania pracy, prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, aktualizacji kartotek czytelnika, gromadzenia, przechowywania, udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 • Biblioteka szkolna współpracuje:

a) z uczniami poprzez:

– pomoc w doborze literatury,

– udzielanie porad bibliograficznych, doradztwo w wyborze lektur,

– indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze,

– poznawanie preferencji czytelniczych uczniów,

– tworzenie aktywu bibliotecznego i inspirowanie jego pracy,

– pomoc w rozwijaniu zainteresowań,

– przygotowanie do konkursów,

– pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych,

– wspieranie samokształcenia z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji i zastosowaniem TIK-u,

b) z nauczycielami poprzez:

– gromadzenie scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości na potrzeby nauczycieli,

– wyszukiwanie literatury metodycznej i bibliografii na dany temat,

– prezentację nowości i zapowiedzi wydawniczych,

– pomoc nauczycielom studiującym, doskonalącym się w zawodzie, odbywającym staż w awansie zawodowym,

 – udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,

c) z rodzicami poprzez:

– wspólne czytanie,

– udostępnianie księgozbioru,

– współorganizację imprez, wystaw,

– organizację wycieczek do innych bibliotek,

– pozyskiwanie książek,

d) z bibliotekami poprzez:

– organizację imprez czytelniczych, w tym dla środowiska lokalnego,

– przygotowanie spotkań z autorem,

– gromadzenie i udostępnianie zbiorów,

– przygotowanie, konkursów, wystaw, zajęć czytelniczych.

 1. Nauczyciel bibliotekarz  zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły. 
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
 4. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
 5. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców.
 6. Zadaniem biblioteki jest:
  1. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,
  1. prowadzenie działalności informacyjnej,
  1. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
  1. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
  1. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
  1. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
  1. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
 7.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej należy:
  1. prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
  1. prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
  1. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
  1. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

§25

Podręczniki szkolne

 • Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
 • Dystrybucją materiałów ćwiczeniowych oraz wypożyczaniem podręczników zajmuje się nauczyciel bibliotekarz.

§ 26

Wolontariat

 1. W szkole może funkcjonować wolontariat.
  1. Wolontariat jest inicjatywą uczniów, ich rodziców i nauczycieli, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
  1. Wolontariat jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji i włączającą się w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i inne ośrodki.
  1. Opiekę nad działalnością wolontariatu sprawuje nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność wolontariuszy była zgodna z przepisami prawa.
  1. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
  1. Celem wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
  1. Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Są to w szczególności:

1) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;

2) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w tym samym celu;

3) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;

4) odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych;

5) wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów;

6) rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

 • Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
  • Celem jest współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, itp. na polu działalności charytatywnej.
  • Miejscem organizacji działania wolontariatu jest szkoła.
  • Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

§27

Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami.

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami każdego roku szkolnego dyrektor szkoły zaznajamia rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi zawartymi w planie pracy szkoły na dany rok szkolny.
 3. Wychowawcy klas przedstawiają rodzicom zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze zawarte w planie pracy wychowawcy klasowego. Rodzice mają także możliwość uzyskania dodatkowych informacji u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 4. Przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów przedstawia dyrektor szkoły na pierwszym ogólnym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.
 5. Rodzice mogą uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci u wychowawców klas i nauczycieli uczących w danej klasie, jak również zasięgnąć opinii w specjalistycznych ośrodkach.
 6. Rodzice mogą uzyskiwać rzetelne informacje na temat swojego dziecka jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, w każdy dzień w godzinach pracy szkoły.
 7. Rodzice mogą wyrażać swoje opinie na temat pracy szkoły i przekazywać je organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców.
 8. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Rodzice o spotkaniach w szkole są informowani za pośrednictwem uczniów na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny. W nagłych wypadkach wymagających szybkiego informowania, rodzice mogą być powiadamiani telefonicznie.

§ 28


Organizacja krajoznawstwa i turystyki
.

1.    Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

2.    W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działania jest krajoznawstwo i turystyka. 

3.    Organizację i program imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

4.    Szczegółowe zasady organizowania turystyki i wypoczynku określają odrębne przepisy.

§ 29

Eksperymenty pedagogiczne

1.    W szkole mogą być prowadzone eksperymenty pedagogiczne.

2.    Eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach. 

3.    Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.

4.    Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentów może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie;

2) opinii rady pedagogicznej;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia eksperymentów nie były wcześniej opublikowane. 

5.    Szczegóły prowadzenia eksperymentów określają odrębne przepisy.

§ 30

Praktyki pedagogiczne.

 1.  Szkoła umożliwia odbywanie praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni

Pedagogicznych.

 • Cel, okres oraz sposób odbywania w/w praktyk pedagogicznych określają umowy
 • zawierane pomiędzy szkołą a placówką kształcenia pedagogicznego lub umowy

           pomiędzy nauczycielem – opiekunem, wyznaczonym przez dyrektora szkoły i

           placówką kształcenia pedagogicznego lub wytyczne wymienionych placówek

          pedagogicznych.

§ 31

Szkolne plany nauczania

 1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin odpowiednio do:
  1. poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
  1. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
  1. zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  1. zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształcenia ich aktywności i kreatywności;
  1. zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 2. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin:
 3. zajęć religii lub etyki, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 4. zajęć wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

3. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się na:

1) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt Karta Nauczyciela.

 • Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w ust. 3, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły.
 • Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego określają przepisy.
 • Szkolny plan nauczania może być zwiększony ponad ramowy plan nauczania szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego.
 • Szkolny plan nauczania szkoły opiniuje rada pedagogiczna.
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest obowiązkowy.
 • Dopuszcza się wprowadzenie zmian w planie nauczania z zastrzeżeniem faktu, że zmiany nie mogą powodować uniemożliwienie realizacji podstawy programowej.

§ 32

Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli uczących tego samego przedmiotu przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
 2. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1, powinny być tworzone w oparciu o:

a) podstawę programową,

b) cele szkoły i procedury ich osiągania,

c) wymagania edukacyjne z uwzględnieniem warunków dotyczących bazy szkoły,

potencjału kadry pedagogicznej oraz możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

 • Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w oddziale przedszkolnym i szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust.1.
 • Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.
 • Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 • Szkolny zestaw programów opiniuje rada pedagogiczna szkoły w drodze uchwały do 30 maja? każdego roku.
 • Opinię na temat szkolnego zestawu programów nauczania rada rodziców wyraża
 • na piśmie.
 • Szkolny zestaw programów nauczania wybrany/przypisany do danego oddziały edukacyjnego obowiązuje przez cały etap edukacyjny.

Rozdział VI

§ 33

Przyjęta skala ocen szkolnych

1. Poziom opanowania przez uczniów kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych.

Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne (roczne) dla uczniów klas IV – VIII ustala się w

stopniach według następującej skali:

• stopień celujący – 6 (cel)

• stopień bardzo dobry – 5 (bdb)

• stopień dobry – 4 (db)

• stopień dostateczny – 3 (dst)

• stopień dopuszczający – 2 (dop)

• stopień niedostateczny – 1 (ndst)

Oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się „+” i „-” oraz komentarz w dokumentacji

przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela.

Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV ustala się wg. następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

W klasach I – III ocena roczna (półroczna) jest oceną opisową.

§ 34

Kryteria wymagań edukacyjnych

 1. W szkole ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej, ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej:
Skala ocen Elementy treści nauczania Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych Uwagi
        Dopuszczający (2)       Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (dziedziny edukacji), potrzebne w życiu.     Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ciągu dalszej nauki. Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności.    
                  Dostateczny (3) Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (dziedziny edukacji). Łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego; o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Są to głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.   Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie). Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.   Wymagania nie powinny przekraczać 50% treści całego programu nauczania.
          Dobry (4) Istotne w strukturze przedmiotu (dziedziny edukacji); Przydatne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg. wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika. Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w danej klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Uczeń poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.   Pogłębienie          i poszerzenie wymagań obejmujące około 75% całego programu nauczania.
Bardzo dobry (5) Złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z rożnych źródeł informacji, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu szkolnym. Pełne opanowanie treści programu nauczania.   Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w danej klasie). Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach. Wymagania mogą wykraczać poza program nauczania.
Celujący (6) Znacznie wykraczające poza program nauczania. Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia. Wynikające z indywidualnych zainteresowań. Zapewniające pełne wykorzystanie dodatkowych wiadomości.   Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania na danym etapie ( w danej klasie), samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczającymi poza ten program , proponuje rozwiązania nietypowe; Uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów wojewódzkich lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.  
 • Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podając uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) do wiadomości na początku każdego rokuszkolnego.
  • Dyrektor szkoły sprawdza zgodność standardów wymagań edukacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i rodziców.

§ 35

 Ogólne kryteria oceniania

1.       Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia.

2.       Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Pisemna praca klasowa (1–2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie więcej niż trzy prace klasowe.

Sprawdziany (10–20 min) obejmujące treści nauczania ostatnich trzech lekcji mogą być

przeprowadzane bez uprzedzenia.

Sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem prace pisemne uczniowie otrzymują od nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu.

Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej z pisemnej pracy kontrolnej na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych.

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone przez inne osoby niż  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 •  Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania.

§ 36

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych

1        Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczni

2        Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

3        Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania zachowania są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przez na wychowawców na terenie szkoły.

4        Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5        Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

6.       Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

7        Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie lub – na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – pisemnie.

8        Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz z przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczn

9        Oceny dzielą się na:

 • bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części zajęć
 • edukacyjnych,
 • śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
 • edukacyjnych i ustalenie ocen zwanych klasyfikacyjnymi śródrocznymi, a także ustalenie oceny zachowania,
 • roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych.

10      W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne podawane są w pełnym brzmieniu; przy zapisie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować odpowiednie skróty literowe.

Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd,światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę klasyfikacyjną śródroczną (roczną)

11      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

12      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki muzyki i plastyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

13      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.

14      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

          W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

15      Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły.

16      Klasyfikowanie śródroczne (roczne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

          Rok szkolny składa się z dwóch okresów.

          Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu.

          Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.

          Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami WO może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub – w przypadku oceny niedostatecznej –egzaminu poprawkowego.

          Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.

          Na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele  zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

          Przewidywane oceny roczne nauczyciele zobowiązani są odnotować w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym miejscu.

          Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych  ustalane są na podstawie co najmniej czterech ocen bieżących wystawionych podczas różnorodnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

          Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen bieżących, lecz ma uwzględniać rożną wagę tych ocen.

          Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdza się, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia

          uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z  wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami).

          Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

          Uczeń nieklasyfikowany na pierwsze półrocze może otrzymać ocenę pozytywną w klasyfikacji rocznej pod warunkiem zdania egzaminu klasyfikacyjnego za I półrocze.

          Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną .

17      Klasyfikacja śródroczna (roczna) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów  oraz ustaleniu śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

18      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

19      O promowaniu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia  rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

20      O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia  rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 37

Zasady oceniania zachowania uczniów

1        Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2        Ocenianiu podlega postawa ucznia w zakresie rozwoju osobowości, relacji międzyludzkich, motywacji i obowiązków szkolnych, a w szczególności:

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

• dbałość o honor i tradycje szkoły,

• dbałość o piękno mowy ojczystej;

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

• okazywanie szacunku innym osobom.

3        Wychowawca klasy informuje na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4        Wychowawca analizuje zachowanie uczniów jeden raz w miesiącu według ustalonego przez siebie harmonogramu.

5        Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii uczniów.

6        Wychowawca klasy ustalający śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na prośbę rodziców przekazać jej uzasadnienie.

7        Ocenę zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre.

Ocenę wzorowa otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania:

wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią, bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, ubiera się stosownie do wymagań okoliczności, dba o kulturę języka, jest uczciwy, tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność własną i innych, godnie reprezentuje szkołę w środowisku.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sumiennie wypełnia obowiązki szkolne, bardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zadań- jest uczciwy w postępowaniu codziennym, stara się być przykładem dla innych, szanuje godność własną i innych, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły, dba o piękno mowy ojczystej, bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwija swoje zainteresowania, jest wytrwały i samodzielny w przezwyciężaniu napotykanych trudności, przeciwdziała przejawom przemocy, wulgarności, przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie własne i cudze, dba o ład i porządek w swoim otoczeniu, chętnie służy pomocą innym, godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, nie ulega nałogom.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który dobrze wypełnia obowiązki szkolne, jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej, dba o czystość i estetykę szkoły, zauważa swoje błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić, szanuje prawa innych, reaguje na przejawy przemocy, brutalności.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie, nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe, jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia, nie dostrzega potrzeby pomocy innym, nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (20 h), łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia, utrudnia prowadzenie zajęć, świadomie stwarza zagrożenie dla innych, odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, niszczy mienie szkolne i środowiskowe, przywłaszcza sobie cudzą własność, ubiera się niestosownie do wymogów szkoły, ulega nałogom, nie dba o higienę osobistą, jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny, narusza godność osobistą i cielesną innych, jest agresywny, swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych, nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych, nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskaniem pozytywnych wyników w nauce.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco zaniedbuje się w wypełnianiu obowiązków szkolnych często opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, wagaruje, zachowuje się brutalnie w stosunku do innych, narusza zasady współżycia w zespole klasowym, nie dba o własne zdrowie, nie przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu, ulega

nałogom, używa wulgaryzmów, zdarza mu się łamanie prawa, niszczy mienie klasy, szkoły nie szanuje pracy innych ludzi, przywłaszcza sobie cudza własność, obraża uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, osoby postronne- ma zły wpływ na klasę, stwarza zagrożenie dla innych.

8        Kryterium punktowe ocen z zachowania

Bieżące ocenianie zachowania może być również dokonywane według kryterium punktowego.

Na początku każdego roku szkolnego (półrocza) każdy uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów.

Reakcje wychowanków określane zostają przez kanon pozytywnych i negatywnych zachowań możliwych do zaistnienia w warunkach szkolnych. Za każdą pozytywną postawę uczeń otrzymuje punkty w postaci premii, która jest dodawana do kredytu, natomiast za postawę negatywną otrzymuje punkty karne, które są odejmowane od kredytu i zdobyte premie.

Premie punktowe za:

1.Udział w olimpiadzie przedmiotowej I, II, III stopnia i w zawodach sportowych stopnia  wojewódzkiego i makroregionalnego – 10, 20 ,30pkt

2.Udział w konkursach innego typu – 1-15pkt

3.Funkcja w szkole- 1- 15 pkt

4.Funkcja w klasie – 1 – 10 pkt

5.Reprezentowanie szkoły – 1-10 pkt

6.Pomoc w organizowaniu imprezy klasowej – 1-10 pkt

7.Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej – 1-10 pkt

8.Praca na rzecz klasy – 1-10 pkt

9.Praca na rzecz szkoły – 1- 10 pkt

10.Pomoc kolegom w nauce- 1- 10 pkt

11.Udział w akcjach charytatywnych- 1- 20pkt

12.Wyraźna praca nad sobą, przejawiająca się zdecydowaną poprawą- 1-10 pkt

Punkty karne za:

 1. 1.Przeszkadzanie podczas lekcji – 1 10 pkt
 2. Nieuzasadnione odmówienie wykonywania polecenia nauczyciela- 1-5 pkt
 3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela – 1- 15pkt
 4. Słowne ubliżanie koledze- 1-5 pkt
 5. Zaczepienie słowne lub fizyczne innych osób – 1-10 pkt
 6. Bójka – 5 – 15 pkt
 7. Wulgarne słownictwo – 5- 10 pkt
 8. Nieodpowiednie zachowanie na zajęciach, na przerwach i po zajęciach na terenie szkoły- 1- 10 pkt
 9. Niszczenie mienia szkolnego i społecznego – 10 – 30 pkt
 10. .Niszczenie rzeczy innym- 10 – 20 pkt
 11. Udowodniona kradzież – 50 pkt.
 12. Zaśmiecanie otoczenia – 1-10 pkt
 13. Nieuzasadnione spóźniania na lekcję 1 spóźnienie 1 pkt
 14. Niewykonywanie podjętego zobowiązania- 1 – 10 pkt
 15. Udowodnione palenie papierosów lub picie alkoholu- 10 – 50 pkt
 16. Wyłudzanie pieniędzy – 10 – 50 pkt
 17. Samowolne opuszczenie:
 18. budynku szkoły – 1- 10 pkt
 19. terenu szkoły – 10 – 20 pkt
 20. Samodzielne oddalenie się w czasie wyjść grupowych – 10 – 30 pkt
 21. Niewłaściwe zachowanie się poza szkołą
 22. Nieusprawiedliwione opuszczenie lekcji w liczbie nie wyższej niż tygodniowy wymiar godzin- 5 – 40 pkt
 23. Pomówienie kolegi – 10 – 20 pkt
 24. Użycie telefonu komórkowego niezgodne z regulaminem– 1-20 pkt

Kryterium punktowe ocen zachowania – ocena śródroczna, roczna.

Wzorowe( wz) – 200 pkt i więcej

Bardzo dobre (bdb) –  179 pkt – 160 pkt

Dobre (db) –  159 pkt – 100 pkt

Poprawne (pop) – 129 pkt  – 115 pkt

Nieodpowiednie (ndp) – 114 pkt – 90 pkt

Naganne (ng) – 89 pkt i mniej

9        Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

10      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

11      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

•oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

•promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

12      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

13      Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu w klasie ósmej z zastrzeżeniem pkt. 12.

§ 38

Ocenianie w klasach I-III

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ocena opisowa za I półrocze ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. Ocenę opisową za I półrocze przygotowuje wychowawca i dołącza do dokumentacji wychowawcy. Kserokopię wyżej wymienionej oceny przekazuje rodzicom.

3        Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową. Na świadectwie dokonuje się opisu

poziomu opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

4        Ocenę półroczną i roczną ustala wychowawca na podstawie systematycznych obserwacji

zgromadzonych w dzienniku lekcyjnym lub notatek własnych na temat tego, co już dziecko umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu. Ocena opisowa powinna uwzględniać możliwości dziecka, wkład pracy i wysiłek włożony w wykonywane zadanie, zachęcać do podejmowania dalszego wysiłku, stwarzać nadzieję na osiągnięcie sukcesu i dodawać wiary w możliwości dziecka.

5        W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

6        Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

7        W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami wyrażonymi punktowym systemem oceniania w skali 1-6.

6 pkt – wspaniale (celująco)

Uczeń:

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,

– potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

– proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program

 nauczania.

5 pkt – bardzo dobrze

Uczeń:

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,

– potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4 pkt – dobrze

Uczeń:

– poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) samodzielnie typowe zadania –

  teoretyczne i praktyczne,

– popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić,

– czyni postępy.

3 pkt – dostatecznie

Uczeń:

– przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu

  trudności,

– ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy.

2 pkt – musisz jeszcze popracować (dopuszczająco)

Uczeń:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w minimalnym stopniu,

– z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania tekstowe i praktyczne,

– robi nieliczne postępy na miarę swoich możliwości.

1 pkt – nie radzisz sobie (niedostatecznie)

Uczeń:

– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności,

– nie potrafi samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

– nie robi postępów.

§ 39

Zachowanie w klasach I –III

1        Kultura osobista:

– kulturalnie zachowuje się w szkole i w miejscach publicznych,

– potrafi panować nad emocjami (płacz, gniew, niepokój, agresja),

– jest koleżeński, grzeczny i uprzejmy,

– dba o estetyczny wygląd,

– posługuje się na co dzień słowami: proszę, dziękuję, przepraszam.

2        Stosunek do obowiązków szkolnych:

– jest punktualny i odpowiedzialny,

– wkłada wysiłek w wykonywaną pracę,

– aktywnie uczestniczy w lekcjach,

– pamięta o obowiązkach ucznia (prace domowe, przybory szkolne),

– pracuje na lekcjach we właściwym tempie,

– kończy pracę we właściwym czasie,

– chętnie wykonuje prace literackie, plastyczne, techniczne,

– bierze udział w konkursach literackich, plastycznych oraz w zawodach sportowych na

 terenie szkoły, miasta, województwa i kraju.

3        Kontakty społeczne:

– szanuje kolegów i osoby z najbliższego otoczenia,

– bierze udział w konkursach i zawodach,

– chętnie udziela pomocy innym,

– potrafi dokonać samooceny własnego postępowania,

– potrafi cieszyć się z koleżanek i kolegów,

– troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,

– szanuje własność społeczną i osobistą

– bierze udział w zespołowych grach sportowych.

4        Współdziałanie w grupie:

– zgodnie bawi się w grupie,

– wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy,

– przewodniczy lub podporządkowuje się grupie.

5        Zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa:

– zna zasady ruchu drogowego,

– zna zagrożenia wynikające z zachowania innych ludzi,

– wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia,

– dba o higienę osobistą,

– chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.

6        Organizowanie własnej pracy:

– utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

– posiada potrzebne przybory,

– potrafi działać według planu,

– pracuje samodzielnie i w skupieniu,

– podejmuje oferowane zadania,

– poszukuje oryginalnych rozwiązań,

– kończy rozpoczęte zadanie.

Stosowana skala oznaczeń zachowania:

W – wyróżniająco (spełnia kryteria oceniania z zachowania)

B – bez zastrzeżeń (uczeń zazwyczaj spełnia wyżej wymienione kryteria z zachowania)

Z – zadawalająco (zdarza mu się łamać wymienione kryteria)

N -niezadowalająco (uczeń, który nie spełnia większości wymaganych kryteriów oceniania z

zachowania)

§ 40

Kryteria przyznawania nagród w klasach I –III

1          Na koniec roku szkolnego uczeń kl. I – III otrzymuje nagrodę książkowa jeżeli:

a)         pracował systematycznie przez cały rok,

b)         robił postępy w zakresie:

– wypowiadania się,

– czytania,

– pisania,

– dostrzegania i rozumienia zjawisk przyrodniczych,

– posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi,

– stosowania techniki pracy plastycznej i technicznej,

– umiejętności i sprawności ruchowej oraz muzycznej,

c)         spełnia wszystkie kryteria zachowania ucznia.

W przypadku nie spełniania kryteriów zachowania otrzymuje nagrodę tylko za wyróżniające

osiągnięcia w nauce.

§ 41

Warunki i tryb zyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych

 1. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun), po uzyskaniu informacji od wychowawcy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania w ciągu dwóch dni może zgłosić pisemny wniosek do dyrektora szkoły z uzasadnieniem w sprawie ponownego ustalenia oceny.
 2. Przewiduje się możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień w następujących przypadkach:
 3. usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanej długotrwałą chorobą.
 4. trudnej sytuacji rodzinnej, która mogła mieć wpływ na osiągniecia edukacyjne ucznia,
 5. innych sytuacji i zdarzeń losowych, które mogły bezpośrednio wpłynąć na osiągnięcia edukacyjne ucznia.
 6. Dyrektor szkoły w celu sprawdzenia zasadności wniosku o podwyższenie oceny rocznej z zajęć edukacyjnych powołuje komisję w składzie:
 7. dyrektor szkoły
 8.  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
 9. wychowawca ucznia
 10. Komisja w ciągu 2 dni od złożenia wniosku powinna rozstrzygnąć jego zasadność.
 11. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję wniosku nauczyciel zajęć edukacyjnych ustala zakres materiału i przeprowadza test diagnozujący umiejętności i wiedzę ucznia lub sprawdzian umiejętności praktycznych ( z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki) oraz na ich podstawie ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 12. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, nie może ona jednak być niższa od ustalonej wcześniej.
 13. Proponowana roczna ocena z zajęć edukacyjnych nie może być podwyższona w przypadku, gdy śródroczna ocena klasyfikacyjna była o dwa stopnie niższa od oceny, o którą obiega się uczeń i jego rodzice.
 14. W przypadku, gdy przewidywana ocena z zachowania według ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) jest zaniżona, ma on prawo złożyć w ciągu 2 dni do dyrektora szkoły pisemny wniosek z uzasadnieniem w sprawie ponownego ustalenia oceny.
 15. Zasadność wniosku rozpatruje powołana przez dyrektora komisja w składzie:

a) dyrektor szkoły

b)wychowawca ucznia

c) inny nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

10      Działanie komisji polega na sprawdzeniu faktów opisanych we wniosku, a po    wnikliwej analizie, drogą głosowania, zwykłą większością głosów, pozostawiają lub podwyższają ocenę.

11      Umożliwia się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podwyższenie oceny z zachowania o jeden stopień.

12      Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, nie może ona jednak być niższa od ustalonej wcześniej.

 1. Procedury te powinny być zakończone na dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

1        Uczeń kończy Szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny końcowe, klasyfikacyjne;

2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.

2        Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

3        Klasyfikacja końcowa dokonywana jest w klasie programowo najwyższej

4        Uczeń kończy Szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz, co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5        Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 42

Ocenianie zewnętrzne

1          W ostatnim roku nauki szkolnej w szkole podstawowej przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.

2          Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1) w terminie głównym; w szkołach dla dzieci i młodzieży– w kwietniu, oraz

2) w terminie dodatkowym; w szkołach dla dzieci i młodzieży – w czerwcu, zgodnie z komunikatem.

3          Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

4          Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski;

2) matematykę;

3) język obcy nowożytny;

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

5        Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6        Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III.

7        Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

8        Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w komunikacie w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

9          Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

10        Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

§ 43

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3        Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła.

5        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6        Uczniowi, który spełnia obowiązek nauki poza szkoła, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7        Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.8.

8        Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9        Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia wychowawca klasy z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, realizującego obowiązek nauki w szkole, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła.

W skład komisji wchodzą:

– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

– nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

– nauczyciele ( po jednym  z każdego egzaminowanego przedmiotu) prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członkowie komisji.

12      Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. Terminy egzaminów powinny być tak dobrane aby zakończyły się one do dnia plenarnej rady pedagogicznej kończącej rok szkolny.

13      W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w

szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15      Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest dostępna do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

16      W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

17      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Wyjątek stanowi ocena niedostateczna lub postępowanie niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

18      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

19      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikującego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

20      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

21      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć.

§ 44

EGZAMIN POPRAWKOWY

1        Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej

(śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5        Nauczyciel, który prowadził zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8        Do czasu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń uczęszcza do klasy programowo wyższej.

9        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.

10      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

11      Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 45

NARUSZENIE TRYBU WYSTAWIANIA OCEN

1        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej z uzasadnieniem, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2        Dyrektor szkoły w terminie 14 dni stwierdza, czy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Rodzice (prawni opiekunowie) w przypadku nienaruszenia przepisów prawa otrzymują pisemną odpowiedź dyrektora szkoły.

W przypadku naruszenia przepisów prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3        Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4        W skład komisji wchodzą:

– w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.

5        Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6        Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7        Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

– w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

– w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych ucznia.

9        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10      W terminie 7 dni od zakończenia prac komisji dyrektor szkoły wydaje świadectwo

ukończenia klasy lub świadectwo ukończenia szkoły.

§ 46

GROMADZENIE INFORMACJI O UCZNIACH

1          Gromadzenie informacji powinno dostarczyć wystarczająco dużo danych pozwalających ocenić czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania.

2          Formami zbierania informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:

– Pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie kontrolę (kontrola ustna).

– Polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w  zeszycie lub arkuszu ćwiczeń.

– Wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, prace klasowe.

– Sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów).

– Ankietowanie uczniów.

– Diagnoza egzaminów zewnętrznych.

– Obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych.

– Szacowanie i wartościowanie wytworów pracy ucznia.

– Testy i ćwiczenia sprawnościowe.

– Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

3          Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na cały okres nauki; zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.

4          Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć i ich specyfiki.

§ 47

INFORMOWANIE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 O EFEKTACH PRACY ICH DZIECI

1        W szkole dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów:

 1. Kontakty bezpośrednie:
 2. Zebranie ogólnoszkolne,
 3. Indywidualne rozmowy,
 4. Zapowiedziana wizyta w domu.
 5. Kontakty pośrednie:
 6. Rozmowa telefoniczna,
 7. Korespondencja listowa,
 8. Adnotacje w zeszycie przedmiotowym,
 9. Adnotacje w dzienniczku ucznia.
 10. Dziennik elektroniczny.

2        Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dyrektor może wprowadzić w razie potrzeby, obowiązkowe cotygodniowe lub comiesięczne dyżury nauczycielskie.

Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.

3        Uczniowie oraz (opiekunowie prawni) maja prawo uzyskać informacje o bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych, szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, zasadach oceny zachowania. Informacji takiej może udzielić nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca.

ROZDZIAŁ VII

POMOC PSYCHOLOGICZNA

§ 48

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

1        Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną polegającą na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia oraz szukaniu sposobów ich zaspokajania,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d) wspieraniu uczniów szczególnie uzdolnionych,

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f)  podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programuwychowawczo-profilaktycznego szkoły,

g) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

h) rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

i) podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2        Wyżej wymienione zadania realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi.

3        Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w szczególności w formie:

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 2. zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 3. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
 4. porad dla uczniów,
 5. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§ 49

Formy opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 i materialnej dla uczniów

1    Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

2       Szkoła sprawuje w szczególności opiekę nad:  

a. uczniami mającymi trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

b. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi organizując gimnastykę korekcyjną lub zajęcia korekcyjno– kompensacyjne.  

3    O uczestniczeniu ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczymi w klasach młodszych decyduje wychowawca, w klasach starszych decydują nauczyciele z poszczególnych przedmiotów w porozumieniu z wychowawcą posiłkując się opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na udział ucznia w w/w zajęciach jego rodzice lub prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę.

4    Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych trwa do czasu wyeliminowania zaburzeń, stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy .

5    O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych decyduje  nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6    Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej mogą być za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) skierowani do placówek kształcenia specjalnego.  

7    Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na wniosek rodziców – po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno –  pedagogicznej – w porozumieniu z organem prowadzącym powinni być objęci nauczaniem indywidualnym.

8     .  W celu umożliwienia szczególnie zdolnym uczniom rozwijania swoich uzdolnień i  zainteresowań, przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły na wniosek rodziców może zezwolić im na indywidualny program lub tok nauki.  

9    . Uczniom wychowywanym w rodzinach, które czasowo lub trwale znajdują się       w trudnej sytuacji materialnej, szkoła w miarę posiadanych środków może udzielać pomocy w formie:

a. stypendiów socjalnych i zasiłków losowych,  

b. refundowanych posiłków,  

c. wypożyczania podręczników szkolnych.

10      . Szczegółowe kryteria w sprawie warunków, form, trybu przyznawania  i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów określają odrębne  przepisy.

§ 50


Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym
.

1          Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania opisanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

2          Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji.

§ 51


Praca z uczniem zdolnym.

1          Dla uczniów zdolnych, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych mogą być organizowane:

a) koła zajęć edukacyjnych,

b) koła zainteresowań,

c) nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.

2          Koła edukacyjne oraz koła zainteresowań służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone w ramach kół powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, ich zainteresowań, posiadanej bazy dydaktycznej szkoły. Program zajęć może wykraczać ponad wiek rozwojowy uczniów, w przypadku gdy ich poziom wiedzy i umiejętności na to pozwala. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych.

3          Nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego służą poprawie ogólnego stanu zdrowia, podnoszeniu wydolności i sprawności fizycznej oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, stopnia usprawnienia, płci oraz stanu zdrowia uczniów, ich zainteresowań oraz posiadanej bazy sportowej szkoły. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału w zawodach sportowych.

4          Zajęcia dla klas I – III mogą być realizowane w formie gier i zabaw ogólnorozwojowych, a w szczególności stymulujących rozwój motoryki dziecka, w klasach IV – VIII mogą być prowadzone w formie zajęć rekreacyjno – sportowych.

5          W ramach zajęć rekreacyjno – sportowych mogą być organizowane:

a) ruchowe zajęcia usprawniające,

b) masowe imprezy sportowe,

c) międzyklasowe i międzyszkolne zawody sportowe,

d) szkolenia sportowe w sekcjach specjalistycznych,

6          Dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą być organizowane zajęcia indywidualne z zakresu zajęć edukacyjnych, w których uczeń uzyskuje szczególnie wysokie wyniki.

7          Zajęcia indywidualne mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych, konkursów artystycznych i innych, do etapu co najmniej wojewódzkiego oraz zawodów sportowych na etapie co najmniej międzyregionalnym.

8          Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i aprobowany przez rodziców lub opiekunów.

ROZDZIAŁ VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 52

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi.
  1. Zakres praw i obowiązków pracowniczych uregulowany jest w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz w stosunku do nauczycieli w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
  1. W szkole funkcjonują następujące stanowiska pracy:

a) dyrektor
b) nauczyciel,
c) sprzątaczka.

Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę określają odrębne dokumenty.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników jest określony w karcie stanowiska pracy, która stanowi załącznik do umowy o pracę.

 • Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Nauczyciel realizuje obowiązki wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w aktach prawnych wewnątrzszkolnych.
  •  Do zadań nauczyciela należy m. in:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego;
 • być dyspozycyjnym i przebywać na terenie placówki w czasie zebrań z rodzicami, w szczególności zebrań, podczas których przedstawiana jest propozycja ocen śródrocznych lub/i rocznych zgodnie z harmonogramem zebrań podanych z początkiem roku szkolnego.
 • przestrzegać regulaminu pracy i regulaminu rady pedagogicznej;
 • przestrzegać przepisów statutu;
 • aktywne pełnić dyżury;
 • uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • promować zdrowy styl życia i działać na rzecz profilaktyki uzależnień oraz ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi;
 • reagować na wszelkie zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia
 • natychmiast zgłaszać zdarzenie mające bezpośrednio negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły;

ł)    respektować prawa ucznia ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ucznia oraz przestrzegać jego nietykalności;

 • monitorować jakościową i ilościową realizacjię podstawy programowej na prowadzonych przez niego zajęciach edukacyjnych w całym cyklu kształcenia.
  • Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
   • nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych w szkole,
   • nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu,
   • nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżury w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 • Nauczyciel obowiązany jest spełniać właściwy nadzór i zapewnić bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenie, środki ochrony indywidualnej.
  • Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania pracy i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone jego opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
  • Zaznajamia uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych w pracowniach, laboratoriach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym; rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia stanu urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także innych warunków środowiska, w którym odbywają się zajęcia.
  • Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.
  • Nauczyciel przestrzega ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych.
  • Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
  • Nauczyciel organizując wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych.
  • Nauczyciel w trakcie zajęć prowadzonych w klasie:
   • ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
   • podczas zajęć nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
   • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego pozwala, a higienistka szkolna przebywa na terenie szkoły, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba – udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia; jeśli jest to nagły wypadek – dyrektora szkoły,
   • nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji (zajęć) i po jej zakończeniu,
   • przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel dba o wywietrzenie sali, zapewnia odpowiednie oświetlenie.
  • Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym etapie edukacyjnym tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla poszczególnych oddziałów oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań programowych, organizacji monitorowania podstawy programowej i ewaluacji osiągnięć uczniów, porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów, uzgadnianie tygodniowego, łącznego obciążenia uczniów formami kontroli osiągnięć edukacyjnych.
  • Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły etapowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły.
  • Działalność zespołu dokumentuje się protokołami z zebrań, podsumowaniem działań poprzez raport.
  • Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
  • Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  •  Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
  • Do zadań nauczyciela wychowawcy należy m.in.:
  • utrzymanie kontaktu z nauczycielami oraz rodzicami w sprawach dotyczących postępów w nauce i w zachowaniu uczniów,
  • poznawanie i ustalanie potrzeb wychowanków ,
  • planowanie, koordynowanie działań wychowawczych na terenie klasy zgodnie z misją, wizją szkoły oraz programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły,
  • zapoznanie nauczycieli uczących w danej klasie z dostępną dokumentacją ucznia,
  • organizacja życia kulturalnego klasy oraz tworzenie tradycji i obrzędowości klasy i szkoły,
  • dokonywanie oceny wyników nauczania i sporządzanie wniosków z podejmowanych działań wychowawczych,
  • systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności dydaktyczno –wychowawczej tj. prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkusza ocen ucznia, wypisywanie świadectw promocyjnych, sporządzanie opinii, sporządzanie zestawień statystycznych,
  • pedagogizacja  rodziców,
  • współpraca z przedstawicielem rady oddziałowej rodziców.
  • Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych lub naukowych.

ROZDZIAŁ IX

UCZNIOWIE

§ 53

1        Szkoła przestrzega praw ucznia zawartych także w Konwencji o Ochronie Praw Dziecka, w szczególności prawa do:

1) Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

wymaganiami przedmiotowymi, systemem oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych oraz kryteriach oceniania zachowania .

2) Opieki wychowawczej, psychologiczno-pedagogicznej.

3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i do ochrony oraz  poszanowania godności osobistej.

4) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

5) Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym niczyjej godności osobistej.

6) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów przez uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

7) Sprawiedliwej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów.

8) Systematycznego informowania o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępów w tym zakresie.

9) Powiadamiania w terminie o zakresie pisemnych sprawdzianów/testów wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

10) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

11) Dodatkowej pomocy ze strony szkoły w przypadku niezawinionych trudności w opanowaniu przewidzianych programem nauczania treści programowych.

12) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego, zarówno podczas zajęć szkolnych jak i zajęć pozalekcyjnych.

13) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

14) Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

15) Do opieki i pomocy specjalistycznej oraz zdrowotnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

16) Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.

17) Odwołania się od oceny z przedmiotu oraz zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

18) Zwolnienia z określonych zajęć i klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19) W wyjątkowych przypadkach do deponowania cennych przedmiotów w  gabinecie dyrektora szkoły do czasu zakończenia lekcji.

20) Korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego znajdującego się w gabinecie dyrektora szkoły.

21) Posiadania i korzystania na terenie szkoły z prywatnego telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych, jednak tylko na określonych zasadach:

a) urządzenie w trakcie zajęć musi być wyłączone,

b) nie może być wykorzystywane do nagrywania, odtwarzania, fotografowania, korzystania z gier elektronicznych i internetowych itp.,

c) telefonu wolno używać jedynie poza zajęciami edukacyjnymi, tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z rodzicami lub innymi członkami rodziny.

Za zniszczenie lub zagubienie prywatnego sprzętu odpowiedzialność ponosi właściciel.

22) Informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron pracy ucznia i ustalenia z nim dalszych kierunków współpracy.

2        Uczeń ma obowiązek:

1) Uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się.

2) Przygotowywać się stosowanie do poleceń nauczycieli do zajęć . Dbać o wspólne mienie (w tym podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki szkolnej), dobro, ład i porządek w szkole.

4) Godnie reprezentować szkołę, dbać o piękno mowy ojczystej.

5) Chronić życie i zdrowie własne oraz swoich kolegów.

6) Zachowywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i zasadami współżycia – w tym m.in. przestrzegać zasad kultury współżycia w szkole w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

7) Wystrzegać się szkodliwych nałogów i substancji odurzających.

8) Przeciwstawiać się przejawom agresji, brutalności, wulgarności.

9) Dbać o honor i tradycję szkoły. Okazywać należny szacunek symbolom narodowym (godło, hymn, flaga narodowa).

10) Podporządkować się zaleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11) Okazywać szacunek wszystkim osobom – nie stosować przemocy, nie poniżać, nie wyśmiewać i nie obrażać innych.

12) W wyznaczone dni nosić strój galowy (biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/ciemne spodnie).  

3        Każdy kto powziął informację o naruszeniu praw ucznia ma prawo wnieść skargę do dyrektora.

4        Skargi adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego.

5        Rozpatrywanie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 14 dni roboczych.

6        Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą dyrektor szkoły, pedagog szkolny (jeśli jest zatrudniony), wychowawca, ewentualnie inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły.

7        W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor.

8        Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.

9        Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji.

10      Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

11      Jeśli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni roboczych właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

12      W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

§ 54

1          Uczeń szkoły może otrzymać nagrodę za:

1) rzetelną naukę i pracę,

2) wzorową postawę oraz pracę społeczną,

3) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub innej dziedzinie.

2          Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców lub innego podmiotu, zawsze po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3          Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji szkolnej,

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom uznania wręczany na uroczystości szkolnej,

4) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,

5) nagroda rzeczowa.

4          Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie.

§ 55

1        Rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy,

2) upomnienie wychowawcy wobec zespołu klasowego,

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

4) zawieszenie na określony czas prawa do reprezentowania szkoły,

5) przeniesienie do innej szkoły na terenie tej samej miejscowości na wniosek rady pedagogicznej po uzyskaniu zgody kuratora.

2        Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy:

1) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,

2) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego,

3) uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w statucie szkoły i regulaminach wewnątrzszkolnych,

3        Wniosek dyrektora, o który mowa w ust. 2 wymaga pozytywnego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

4        Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

5        Szkoła informuje rodziców o zastosowanej wobec ucznia karze pisemnie, telefonicznie lub jeśli jest taka możliwość na bezpośrednim spotkaniu.

6        Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary.

7        Uczeń oraz jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary kierując wniosek do dyrektora szkoły w terminie 7 dni roboczych od uzyskania informacji o jej wymierzeniu.

8        W przypadku wpłynięcia odwołania, wykonanie kary zostaje zawieszone na czas wyjaśnienia.

9        Odwołanie ucznia, jego rodziców rozpatruje się w ciągu 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

10      Dyrektor analizuje zasadność kary w świetle przepisów prawa, w tym w szczególności w świetle Statutu szkoły oraz wewnętrznych regulaminów, konsultując sprawę z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym (jeśli jest zatrudniony) oraz innymi wyznaczonymi pracownikami szkoły. Podjętą decyzję o utrzymaniu bądź odwołaniu kary wydaje na piśmie kierowanym do rodziców jednocześnie informując o niej ucznia.

11      Od decyzji przeniesienia ucznia do innej szkoły uczeń, rodzice mają prawo odwołania się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

12      W przypadku anulowania przez instancję odwoławczą wymierzonej uczniowi kary, karę uważa się za niebyłą. Anulowanie kary ogłasza uczniowi osoba orzekająca uprzednio udzielenie kary, w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

§ 56

1        W przypadku łamania praw ucznia, skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego.

2        Rozpatrywanie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

1) Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą:

a) dyrektor szkoły,

a) pedagog szkolny (jeśli jest zatrudniony),

b) wychowawca,

c) ewentualnie inni wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły.

2) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje dyrektor.

3) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.

4) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji.

5) Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

6) instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni roboczych właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

7) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy, zobowiązuje się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

ROZDZIAŁ X

RODZICE

§ 57

1          Szkoła swoimi działaniami wspomaga wychowawczą funkcję rodziny.

2          Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3          W ramach współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;

2) porad w zakresie edukacji i wychowania;

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;

5) dostępu do informacji o działaniach podejmowanych w szkole z udziałem uczniów.

4          Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju;

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do Szkoły i w czasie jego powrotu;

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

Sposoby realizacji zadań szkoły.

§ 58

1          Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczych.

2          Uczniowie i rodzice  mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy .

3          Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w  formach:

a)         Realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy;

b)        Określonych w obowiązkach nauczycieli,  m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu      uzdolnień i   zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia.

4          Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą, poprzez:

1) Realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w niniejszym Statucie.

2) Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych , który uwzględnia :

a)         równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,

b)        różnorodność zajęć w każdym dniu,

c)         nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga.

3)Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z  zasadami zapisanymi w harmonogramie pełnienia dyżurów ustanowionych przez dyrektora szkoły.

4)Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.

5)Odpowiednie oświetlenie, wentylację i  ogrzewanie pomieszczeń szkolnych .

6)Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.

7)Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.

8)Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego-współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.

10)Uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia, dopalacze) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.

11)Co najmniej dwa raz w roku kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

12)Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.

13)Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

14)Ogrodzenie terenu szkoły.

15)Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

16)Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

17)Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.

18)Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń , do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.

19)Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

20)Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, laboratoriów  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy.

21)Udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów.

ROZDZIAŁ XXI

Postanowienia końcowe

§ 59

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
   1. Statut Szkoły i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna Szkoły.
    1. Statut obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Brzezówka, 14.11.2017 r.